R&D SYSTEMS 产品目录--泽浩公司
R&D SYSTEMS 产品目录列表 page 23      ..<<    19    20    21    22    23    24    25
产品编号 产品描述 规格/包装 品牌
MAB7171 Human CCL28 MAb (Clone 62714) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB718 Human c-Ret MAb (Clone 132507) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB719 Mouse Noggin MAb (Clone 426303) 100 µg R&D SYSTEMS
MAB719 Mouse Noggin MAb (Clone 426303) 100 µg R&D SYSTEMS
MAB720 Human ICAM-1/CD54 MAb (Clone 14C11) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB721 Mouse IL-17 MAb (Clone 50101) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB722 Human LECT2 MAb (Clone 102717) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB723 Mouse TROY/TNFRSF19 MAb (Clone 323606) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB725 Mouse CCL27/CTACK MAb (Clone 68623) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7251 Mouse CCL27/CTACK MAb (Clone 68706) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB726 Human TNF RII/TNFRSF1B MAb (Clone 22210) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB727 Mouse CD6 MAb (Clone 96123) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB730 Mouse CXCL14/BRAK MAb (Clone 135633) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB732 Mouse CD30 Ligand/TNFSF8 MAb (Clone 82414) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB733 Mouse Desert Hedgehog N-Term (Dhh-N) MAb (Clone 126925) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB734 Human Orexin B MAb (Clone 99305) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB735 Human MSP beta Chain MAb (Clone 68801) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7351 Canine IL-10 MAb (Clone 138111) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7352 Canine IL-10 MAb (Clone 138128) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB736 Feline IL-10 MAb (Clone 137706) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7361 Feline IL-10 MAb (Clone 137705) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB737 Mouse P-Selectin/CD62P MAb (Clone 127933) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB738 Mouse Angiopoietin-3 MAb (Clone 113504) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB740 Mouse B7-1/CD80 MAb (Clone 111114) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB741 Mouse B7-2/CD86 MAb (Clone GL1) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB742 Mouse Plasminogen (PLG) Kringle 5 MAb (Clone 120304) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB743 Mouse VEGF R3/Flt-4 MAb (Clone 102806) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7431 Mouse VEGF R3/Flt-4 MAb (Clone 102804) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7441 Human/Mouse TL1A/TNFSF15 MAb (Clone 293327) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB745 Mouse EDAR MAb (Clone 132102) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB746 Human Lefty-A MAb (Clone 182515) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7461 Human Lefty-A MAb (Clone 182525) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7471 Mouse IL-7 R alpha/CD127 MAb (Clone 132211) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7472 Mouse IL-7 R alpha/CD127 MAb (Clone 132215) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7481 Mouse E-Cadherin MAb (Clone 114420) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB7482 Mouse E-Cadherin MAb (Clone 114403) 500 µg R&D SYSTEMS
MAB7482 Mouse E-Cadherin MAb (Clone 114403) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB749 Mouse TNF-beta/TNFSF1B MAb (Clone 168717) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB751 Human/Mouse VEGF-b 167-186 MAb (Clone 58013) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB752 Human VEGF-C MAb (Clone 193208) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB754 Canine IL-4 MAb (Clone 140429) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7541 Canine IL-4 MAb (Clone 140417) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB755 Mouse DAN MAb (Clone 123223) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7551 Mouse DAN MAb (Clone 123202) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB756 Mouse Twisted Gastrulation (TSG) MAb (Clone 120024) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB757 Human BMP-4 MAb (Clone 66119) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7571 Human BMP-4 MAb (Clone 66110) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB758 Mouse Chordin MAb (Clone 119721) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB759 Mouse Dtk MAb (Clone 109646) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB760 Mouse CCL20/MIP-3 alpha MAb (Clone 114906) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7601 Mouse CCL20/MIP-3 alpha MAb (Clone 114908) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB761 Mouse P-Cadherin MAb (Clone 106020) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB763 Human/Mouse/Rat Orexin A MAb (Clone 97505) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB765 Human FGF R1 (IIIb) MAb (Clone 133111) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB766 Human FGF R3 MAb (Clone 136334) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7661 Human FGF R3 MAb (Clone 136318) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7662 Human FGF R3 (IIIc) MAb (Clone 136312) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB767 Mouse VEGF-B 186 MAb (Clone 124112) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB768 Mouse Flt-3 (Flk-2) MAb (Clone 113315) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7681 Mouse Flt-3 (Flk-2) MAb (Clone 113308) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB770 Mouse ALK-1 MAb (Clone 143430) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB771 Mouse IL-1 RI MAb (Clone 129301) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7711 Mouse IL-1 RI MAb (Clone JAMA147) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7712 Mouse IL-1 RI MAb (Clone 129304) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB772 Mouse EMMPRIN MAb (Clone 116318) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB773 Mouse IFN-gamma R2 MAb (Clone MOB47) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB774 Human CD30 Ligand/TNFSF8 MAb (Clone 116615) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB775 Mouse IGFBP-3 MAb (Clone 138202) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB776 Mouse IGFBP-6 MAb (Clone 122316) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7761 Mouse IGFBP-6 MAb (Clone 122312) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB777 Human NCAM-L1 MAb (Clone 84321) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB778 Mouse OCAM MAb (Clone 125101) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB780 Porcine IL-1ra/IL-1F3 MAb (Clone 114801) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB781 Canine IFN-gamma MAb (Clone 142529) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB782 Human IL-22 MAb (Clone 142938) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7821 Human IL-22 MAb (Clone 142928) 500 µg R&D SYSTEMS
MAB7822 Human IL-22 MAb (Clone 142906) 500 µg R&D SYSTEMS
MAB7822 Human IL-22 MAb (Clone 142906) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB783 Mouse CD27 Ligand/TNFSF7 MAb (Clone 118510) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB784 Mouse Common gamma Chain MAb (Clone 135733) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7841 Mouse Common gamma Chain MAb (Clone 135727) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB785 Mouse IFN-gamma MAb (Clone 37801/37875) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB788 Mouse GDF-8 MAb (Clone 84214) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7881 Mouse GDF-8 MAb (Clone 84231) 100 µg R&D SYSTEMS
MAB7881 Mouse GDF-8 MAb (Clone 84231) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB790 Mouse CCL8/MCP-2 MAb (Clone 146123) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB791 Mouse IGF-I MAb (Clone 126002) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB792 Mouse IGF-II MAb (Clone 122404) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB795 Human CXCL4/PF4 MAb (Clone 170106) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7951 Human CXCL4/PF4 MAb (Clone 170131) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7952 Human CXCL4/PF4 MAb (Clone 170138) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB796 Mouse ICAM-1/CD54 MAb (Clone 166623) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB797 Mouse IGFBP-2 MAb (Clone 150101) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB7971 Mouse IGFBP-2 MAb (Clone 150102) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB799 Viral MIP-I MAb, (Clone 84420) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB801 Human CXCL13/BLC/BCA-1 MAb (Clone 53610) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB804 Human IGFBP-4 MAb (Clone 82334) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB8041 Human IGFBP-4 MAb (Clone 82314) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB805 Human Osteoprotegerin/TNFRSF11B MAb (Clone 69146) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB8051 Human Osteoprotegerin/TNFRSF11B MAb (Clone 69127) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB807 Human uPAR MAb (Clone 62022) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB809 Human VCAM-1/CD106 MAb (Clone HAE-2Z) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB810 Mouse Bcl-2 MAb (Clone 121529) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB811 Human BMPR-II MAb (Clone 73805) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB812 Human Flt-3 (Flk-2) MAb (Clone 66903) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB8121 Human Flt-3 (Flk-2) MAb (Clone 66907) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB813 Human ICAM-3/CD50 MAb (Clone 76205) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB814 Human IFN-beta MAb (Clone 76703) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB817 Human cIAP-2 (HIAP-1) MAb (Clone 315304) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB819 Human Thymopoietin (TP) MAb (Clone 6E10) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB822 Human/Mouse XIAP MAb (Clone 117320) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB8221 Human XIAP MAb (Clone 117318) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB823 Human/Mouse Caspase-7 MAb (Clone MCH3101.62) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB824 Human Bcl-w MAb (Clone 90316) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB8241 Human Bcl-w MAb (Clone 90336) (250 UG) 250 UG R&D SYSTEMS
MAB827 Human Bcl-2 MAb (Clone 118701) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB8271 Human Bcl-2 MAb (Clone 118712) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB8301 Human Caspase-9 MAb (Clone LAP6) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB8311 Human AgRP MAb (Clone 82806) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB8312 Human AgRP MAb (Clone 82815) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB834 Human Caspase-10/a (Mch4) MAb (Clone 63131) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB835 Human/Mouse Cleaved Caspase-3 (Asp175) MAb (Clone 269518) (50 UG) 50 UG R&D SYSTEMS
MAB838 Human 4-1BB/TNFRSF9 MAb (Clone 145501) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB839 Human IL-12 R beta 1 MAb (Clone 69310) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB840 Human IL-18 R alpha/IL-1 R5 MAb (Clone 70625) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB8401 Human IL-18 R alpha/IL-1 R5 MAb (Clone 70614) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB845 Mouse CCL1/TCA-3 MAb (Clone 148113) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB8451 Mouse CCL1/TCA-3 MAb (Clone 148107) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB846 Human Bax MAb (Clone 127606) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB847 Human/Mouse/Rat PTEN MAb (Clone 217702) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB848 Human BDNF MAb (Clone 37129) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB850 Mouse Bad MAb (Clone 64103) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB851 Mouse Bcl-2 related protein A1 MAb (Clone 78616) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB852 Human Bag-1 MAb (Clone GP3.10G3E2) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB8521 Mouse CD30/TNFRSF8 MAb (Clone 115705) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB853 Mouse GDF-5 MAb (Clone 90509) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB8531 Mouse GDF-5 MAb (Clone 143004) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB854 Mouse Axl MAb (Clone 107332) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB8541 Mouse Axl MAb (Clone 175128) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB856 Human APJ MAb (Clone 72133) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB859 Human Dtk MAb (Clone 96201) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB860 Mouse BID MAb (Clone 91508) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB861 Human P-Cadherin MAb (Clone 104805) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB866 Human CXCL14/BRAK MAb (Clone 131120) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB867 Human Leptin R MAb (Clone 52263) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB868 Human APAF-1 MAb (Clone 94408) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB869 Human/Mouse/Rat p38 alpha MAb (Clone 142102) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB872 Human IL-1 R6 (IL-1 R rp2) MAb (Clone 116015) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB873 Human LAMP MAb (Clone 110728) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB874 Human IL-10 R MAb (Clone 90220) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB8741 Human IL-10 R beta MAb (Clone 90227) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB875 Human IGFBP-5 MAb (Clone 164503) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB8751 Human IGFBP-5 MAb (Clone 145619) 500 µg R&D SYSTEMS
MAB8751 Human IGFBP-5 MAb (Clone 145619) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB8761 Human IGFBP-6 MAb (Clone 110211) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB8762 Human IGFBP-6 MAb (Clone 164428) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB877 Human PIN MAb (Clone 98618) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB880 Mouse CCL19/MIP-3 beta MAb (Clone 87102) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB883 Human/Mouse Bax MAb (Clone 127602) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB884 Human APRIL/TNFSF13 MAb (Clone 101115) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB885 Human Gas6 MAb (Clone 100127) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB886 Human Survivin MAb (Clone 91630) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB890 Human APP695+1 MAb (Clone 128715) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB891 Human Mer MAb (Clone 125520) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB8911 Human Mer MAb (Clone 125508) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB8912 Human Mer MAb (Clone 125518) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB8962 Human/Mouse/Rat p70 S6 Kinase MAb (Clone 215247) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB897 Human/Mouse/Rat Cytochrome c MAb (Clone 7H8.2C12) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB898 Human Cytochrome c MAb (Clone 2B5F8) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB899 Human/Mouse/Rat Cytochrome c MAb (Clone 2.7D5) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB900 Human Pro-MMP-1 MAb (Clone 36660) (200 UG) 200 UG R&D SYSTEMS
MAB901 Human Pro/active MMP-1 MAb (Clone 36665) (200 UG) 200 UG R&D SYSTEMS
MAB902 Human Pro/active MMP-2 MAb (Clone 36006.211) (200 UG) 200 UG R&D SYSTEMS
MAB9021 Human MMP-2 MAb (Clone 101721) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9022 Human MMP-2 MAb (Clone 101724) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB903 Human Pro/active MMP-2 MAb (Clone 1A10) (200 UG) 200 UG R&D SYSTEMS
MAB904 Human Contactin-1 MAb (Clone 129618) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB905 Human Pro/active MMP-3 MAb (Clone 10D6) (200 UG) 200 UG R&D SYSTEMS
MAB906 Human Common beta Chain MAb (Clone 140516) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB907 Human Pro-MMP-7 MAb (Clone 6A4) (200 UG) 200 UG R&D SYSTEMS
MAB9071 Human MMP-7 MAb (Clone 111433) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB908 Human Pro/active MMP-8 MAb (Clone 100619) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9081 Human Pro/active MMP-8 MAb (Clone 100608) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB909 Mouse Pro-MMP-9 MAb (Clone 116125) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9091 Mouse MMP-9 MAb (Clone 116103) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9092 Mouse Pro-MMP-9 MAb (Clone 116134) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB910 Human MMP-10 MAb (Clone 110304) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9101 Human MMP-10 MAb (Clone 117239) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9102 Human MMP-10 MAb (Clone 110316) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB911 Human MMP-9 MAb (Clone 4H3) (200 UG) 200 UG R&D SYSTEMS
MAB912 Porcine IL-12/IL-23 p40 MAb (Clone 116237) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9121 Porcine IL-12/IL-23 p40 MAb (Clone 116224) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB913 Human Pro-MMP-13 MAb (Clone 87518) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB914 Human Angiopoietin-like Factor MAb (Clone 121408) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB915 Viral EBV IL-10 MAb (Clone 134216) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9151 Viral EBV IL-10 MAb (Clone 134206) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB916 Human MMP-15 Catalytic Domain MAb (Cl 130516) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9161 Human MMP-15 Ectodomain MAb (Cl 130522) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB917 Human MMP-12 MAb (Clone 4D2) (200 UG) 200 UG R&D SYSTEMS
MAB918 Human MMP-14 MAb (Clone 5H2) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9181 Human MMP-14 MAb (Clone 128527) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB919 Human MMP-12 Catalytic Domain MAb (Cl 82902) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB922 Human EDA-A2 MAb (Clone 174813) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9222 Human EDA MAb (Clone 174806) 500 µg R&D SYSTEMS
MAB9222 Human EDA-A2 MAb (Clone 174806) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB923 Human Angiopoietin-1 MAb (Clone 171718) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9231 Human Angiopoietin-1 MAb (Clone 171733) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB924 Mouse MMP-24 (MT5-MMP) MAb (Clone 143908) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB925 Human MD-1 MAb (Clone 153014) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB926 Human Angiostatin MAb (Clone 79735) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB928 Zebrafish Tie-2 MAb (Clone 176222) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB929 Human ACE MAb (Clone 171417) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB9291 Human ACE MAb (Clone 171409) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB930 Human TACE/ADAM17 Ectodomain MAb (Clone 111636) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9301 Human TACE/ADAM17 Ectodomain MAb (Clone 111633) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9302 Human TACE/ADAM17 Ectodomain MAb (Clone 111623) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9304 Human TACE/ADAM17 Ectodomain MAb (Clone 111608) 500 µg R&D SYSTEMS
MAB9304 Human TACE/ADAM17 MAb (Clone 111608) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB931 Human/Mouse BACE-1 MAb (Clone 137612) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9311 Human/Mouse BACE-1 Ectodomain MAb (Clone 137626) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB932 Human MCAM/CD146 MAb (Clone 128018) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB933 Human ACE-2 Ectodomain MAb (Clone 171606) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9331 Human ACE-2 Ectodomain MAb (Clone 171608) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB934 Human Cathepsin X/Z/P MAb (Clone 163702) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB935 Human ADAM15 MAb (Clone 23G9) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB936 Human Pro/active MMP-9 MAb (Clone 36020) (200 UG) 200 UG R&D SYSTEMS
MAB937 Mouse 4-1BB/TNFRSF9 MAb (Clone 158332) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9371 Mouse 4-1BB/TNFRSF9 MAb (Clone 158321) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9372 Mouse 4-1BB/TNFRSF9 MAb (Clone 158306) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB938 Human VE-Cadherin MAb (Clone 123433) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9381 Human VE-Cadherin MAb (Clone 123413) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB939 Human ADAM9 MAb (Clone 138537) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB941 Human SPARC MAb (Clone 122511) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB942 Mouse SPARC MAb (Clone 124413) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB943 Human DR3/TNFRSF25 MAb (Clone 59204) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB944 Human Desmoglein-1 MAb (Clone 129204) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB945 Mouse ADAM15 Ectodomain MAb (Clone 140104) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB946 Mouse ADAM10 MAb (Clone 139712) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB947 Human Desmoglein-2 MAb (Clone 141409) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB948-050 Mouse Dkk-3 MAb (Clone 153103) (50 UG) 50 UG R&D SYSTEMS
MAB948-500 Mouse Dkk-3 MAb (Clone 153103) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB949 Mouse ADAM9 MAb (Clone 122823) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9501 Human iNOS (aa 985-1002) MAb (Clone 2A1-F8) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB9502 Human iNOS (aa 781-798) MAb (Clone 2D2-B2) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB952 Human Cathepsin L MAb (Clone 204106) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9521 Human/Mouse Cathepsin L MAb (Clone 204101) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB953 Mouse GDF-3 MAb (Clone 144728) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB954 Mouse DPPIV/CD26F2 MAb (Clone 155211) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9541 Mouse DPPIV/CD26 Ectodomain MAb (Clone 155202) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB955 Human DAN MAb (Clone 161502) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB957 Human GDF-15 MAb (Clone 147627) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB959 Mouse Erythropoietin MAb (Clone 148438) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB960 Human EpCAM/TROP1 MAb (Clone 158210) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9601 Human EpCAM/TROP1 MAb (Clone 158206) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB962 Human CLC MAb (Clone 138815) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB964 Human Angiopoietin-4 MAb (Clone 156215) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB965 Human/Mouse Cathepsin B MAb (Clone 173317) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB969 Human FGF-19 MAb (Clone 117601) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9691 Human FGF-19 MAb (Clone 117611) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB970 Human TIMP-1 MAb (Clone 63515) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB971 Human TIMP-2 MAb (Clone 89025) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9711 Human TIMP-2 MAb (Clone 127711) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB972 Human EMMPRIN MAb (Clone 109403) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB973 Human TIMP-3 MAb (Clone 183351) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9731 Human TIMP-3 MAb (Clone 277128) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB974 Human TIMP-4 MAb (Clone 153934) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB975 Human IL-1 R8 MAb (Clone 143116) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB976 Human CXCL16 MAb (Clone 256213) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB980 Mouse TIMP-1 MAb (Clone 151620) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9801 Mouse TIMP-1 MAb (Clone 151624) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB981 Human TSLP R MAb (Clone 147036) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB982 Mouse CD14 MAb (Clone 159010) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB983 Mouse IL-3 R alpha MAb (Clone 151231) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB984 Feline IL-4 MAb (Clone 159638) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB985 Porcine IFN-gamma MAb (Clone 154007) (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
MAB9851 Porcine IFN-gamma MAb (Clone 154002) 500 µg R&D SYSTEMS
MAB9851 Porcine IFN-gamma MAb (Clone 154002) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB986 Mouse Gas6 MAb (Clone 126618) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB987 Feline GM-CSF MAb (Clone 159321) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9871 Feline GM-CSF MAb (Clone 159307) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9872 Feline GM-CSF MAb (Clone 159315) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB988 Mouse JAM-B/VE-JAM MAb (Clone 150015) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9881 Mouse JAM-B/VE-JAM MAb (Clone 150005) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB989 Mouse Amphiregulin MAb (Clone 206220) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB990 Human SIGIRR MAb (Clone 162201) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB991 Human IL-21 R MAb (Clone 152504) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9911 Human IL-21 R MAb (Clone 152512) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB993 Mouse MAdCAM-1 MAb (Clone 200531) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9931 Mouse MAdCAM-1 MAb (Clone 200530) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB994 Mouse Lefty-1 MAb (Clone 146903) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB9941 Mouse Lefty-1 MAb (Clone 146909) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB995 Human ABCG2 MAb (Clone 5D3) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAB996 Human PSGL-1 MAb (Clone CH0131) (500 UG) 500 UG R&D SYSTEMS
MAG997 MagCellect Magnet (1 EA) 1 EA R&D SYSTEMS
MAGH101 MagCellect Human CD3+ T Cell Isolation Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MAGH102 MagCellect Human CD4+ T Cell Isolation Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MAGH103 MagCellect Human B Cell Isolation Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MAGH104 MagCellect Human CD4+CD25+ Regulatory T Cell Isolation Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MAGH105 MagCellect Human CD14+ Cell Isolation Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MAGH106 MagCellect Human TREM-1+ Cell Isolation Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MAGH107 MagCellect Human Endoglin/CD105+ Cell Isolation Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MAGH108 MagCellect Human VEGF R2+ Cell Isolation Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MAGM201 MagCellect Mouse CD3+ T Cell Isolation Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MAGM202 MagCellect Mouse CD4+ T Cell Isolation Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MAGM203 MagCellect Mouse CD8+ T Cell Isolation Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MAGM204 MagCellect Mouse B Cell Isolation Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MAGM205 MagCellect Mouse Naive CD4+ T Cell Isolation Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MAGM206 MagCellect Mouse Memory CD4+ T Cell Isolation Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MAGM207 MagCellect Mouse Naive CD8+ T Cell Isolation Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MAGM208 MagCellect Mouse CD4+CD25+ Regulatory T Cell Isolation Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MAGM209 MagCellect Mouse Hematopoietic Cell Lineage Depletion Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MAGR301 MagCellect Rat CD3+ T Cell Isolation Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MAGR302 MagCellect Rat CD4+ T Cell Isolation Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MAGR303 MagCellect Rat B Cell Isolation Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MB100B Mouse/Rat/Porcine TGF-beta 1 Quantikine ELISA Kit, 2nd Gen (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MBB00 Mouse/Rat PDGF-BB Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MBLYS0 Mouse BAFF/BLyS/TNFSF13B Quantikine ELISA Kit 1 Kit R&D SYSTEMS
MC3L10 Mouse Chitinase 3-like 1 Quantikine ELISA Kit 1 Kit R&D SYSTEMS
MCC120 Mouse CCL12/MCP-5 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MCC170 Mouse CCL17/TARC Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MCC200 Mouse CCL20/MIP-3 alpha Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MCC220 Mouse CCL22/MDC Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MCD43 Mouse CD4+ T Cell Enrichment Column Mini, Pack of 4 (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MCD44 Mouse CD4+/CD62L-/CD44 high Memory Column, Pack of 4 (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MCD45 Mouse CD4+/CD62L+/CD44 low Naive Column, Pack of 4 (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MCD8C-1000 Mouse CD8+ T Cell Enrichment Column Kit, Small, Pack of 4 (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MCK00 Mouse SCF Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MCS00 Mouse G-CSF Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MCTC0 Mouse Cytochrome c Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MCX100 Mouse CXCL10/IP-10/CRG-2 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MCX120 Mouse CXCL12/SDF-1 alpha Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MCX130 Mouse CXCL13/BLC/BCA-1 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MCX310 Mouse CXCL1/Fractalkine Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MCX900 Mouse CXCL9/MIG Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MEG00 Mouse EGF Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MEP00 Mouse/Rat Erythropoietin Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MES00 Mouse sE-Selectin/CD62E Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MFK00 Mouse Flt-3 Ligand Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MFL00 Mouse Fas Ligand/TNFSF6 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MFS00 Mouse Fas (CD95)/TNFRSF6 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MGM00 Mouse GM-CSF Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MHD00 Mouse/Rat PDGF-AB Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MIC100 Mouse ICAM-1/CD54 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MIF00 Mouse IFN-gamma Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MKC00B Mouse KC Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MKK100 Mouse Dkk-1 Quantikine ELISA Kit 1 Kit R&D SYSTEMS
ML200 Mouse IL-20 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MLA00 Mouse IL-1 alpha/IL-1F1 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MLB00B Mouse IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit, 2 Plate, 2nd Gn (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MLDP1 Mouse CD3 MAb (Clone 17A2) (1 VL) 1 VL R&D SYSTEMS
MLDP2 Mouse CD4 MAb (Clone GK1.5) (1 VL) 1 VL R&D SYSTEMS
MLDP3 Mouse CD5 MAb (Clone 53-7.3) (1 VL) 1 VL R&D SYSTEMS
MLDP4 Mouse CD8 alpha MAb (Clone 53-6.7) (1 VL) 1 VL R&D SYSTEMS
MLDP5 Mouse Integrin alpha M/CD11b MAb (Clone M1/70) (1 VL) 1 VL R&D SYSTEMS
MLDP6 Mouse Gr-1/Ly-6G MAb (Clone RB6-8C5) (1 VL) 1 VL R&D SYSTEMS
MLDP7 Mouse B220/CD45R MAb (Clone RA3-6B2) (1 VL) 1 VL R&D SYSTEMS
MLDP8 Mouse TER-119 Erythroid Antigen MAb (Clone TER-119) (1 VL) 1 VL R&D SYSTEMS
MLF00 Mouse LIF Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MLS00 Mouse sL-Selectin/CD62L Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MLX10 Mouse LOX-1/SR-E1 Quantikine ELISA Kit 1 Kit R&D SYSTEMS
MM200 Mouse MIP-2 Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MMA00 Mouse CCL3/MIP-1 alpha Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MMB00 Mouse CCL4/MIP-1 beta Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MMC00 Mouse M-CSF Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MME00 Mouse CCL11/Eotaxin Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MMP300 Mouse MMP-3 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MMP900 Mouse Pro-MMP-9 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MMPT90 Mouse MMP-9 (Total) Quantikine ELISA Kit 1 Kit R&D SYSTEMS
MMR00 Mouse CCL5/RANTES Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MMV00 Mouse VEGF Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MOP00 Mouse Osteoprotegerin/TNFRSF11B Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MOST00 Mouse Osteopontin (OPN) Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MP200 Mouse PlGF-2 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MP400 Mouse IL-12/IL-23 P40 Nonallele-specific Quantikine ELISA Kt (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MPS00 Mouse sP-Selectin/CD62P Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MPTX30 Mouse Pentraxin 3/TSG-14 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MRA00 Mouse IL-1ra/IL-1F3 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MRSN00 Mouse Resistin Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MRT10 Mouse sTNF RI/TNFRSF1A Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MRT20 Mouse sTNF RII/TNFRSF1B Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MTA00 Mouse TNF-alpha/TNFSF1A Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MTCC-10 Mouse CD3+ T Cell Enrichment Column, Small, Pack of 10 (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MTCC-2000 Mouse CD3+ T Cell Enrichment Column, Large (1 CL) 1 CL R&D SYSTEMS
MTCC-25 Mouse CD3+ T Cell Enrichment Column, Small, Pack of 25 (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MTCC-5 Mouse CD3+ T Cell Enrichment Column, Small, Pack of 5 (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MTCC-500 Mouse CD3+ T Cell Enrichment Column, Mini, Pack of 10 (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MTCC-525 Mouse CD3+ T Cell Enrichment Column, Mini, Pack of 25 (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MTE200 Mouse Tie-2 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MTLP00 Mouse TSLP Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MTM100 Mouse TIMP-1 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MTP00 Mouse Thrombopoietin Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MTRM10 Mouse TREM-1 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MTSG00 Mouse Twisted Gastrulation (TSG) Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MTWK00 Mouse TWEAK/TNFSF12 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MVC00 Mouse sVCAM-1/CD106 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MVR100 Mouse sVEGF R1/Flt-1 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MVR200B Mouse sVEGF R2/Flk-1 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
MW001 Full-Range Molecular Weight Marker, Biotinylated (500 UL) 500 UL R&D SYSTEMS
MW002 Prestained Blue Molecular Weight Marker (500 UL) 500 UL R&D SYSTEMS
NF100 Human IL-10 Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NF150 Human IL-15 Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NF200 Human IL-2 Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NF2200 Human IL-22 Biotinylated Fluorokine Kit 1 Kit R&D SYSTEMS
NF300 Human IL-3 Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NF400 Human IL-4 Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NF600 Human IL-6 Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NF700 Human IL-7 Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NF800 Human CXCL8/IL-8 Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NFBM0 Human CCL4/MIP-1 beta Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NFCC10 Human CCL1/I-309 Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NFCP0 Human CCL2/MCP-1 Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NFCX310 Human CX3CL1/Fractalkine Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NFEO0 Human CCL11/Eotaxin Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NFFK0 Human Flt-3 Ligand Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NFGMPE Human GM-CSF Phycoerythrin Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NFJE0 Mouse CCL2/JE/MCP-1 Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NFKL0 Human SCF Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NFLA0 Human IL-1 alpha/IL-1F1 Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NFLB0 Human IL-1 beta/IL-1F2 Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NFLD0 Human CCL3/MIP-1 alpha Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NFM1A0 Mouse CCL3/MIP-1 alpha Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NFMKL0 Mouse SCF Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NFMTC0 Mouse CCL17/TARC Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NFRN0 Human CCL5/RANTES Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NFTA0 Human TNF-alpha/TNFSF1A Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NFTC0 Human CCL17/TARC Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NFTG0 Human TGF-beta 1 Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NFTK0 Human CCL25/TECK Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NFTP0 Human Thrombopoietin Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NFVE0 Human VEGF Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NL001 Donkey Anti-Goat IgG NL-557 Affinity Purified PAb, X Absorb (0.5 ML) 0.5 ML R&D SYSTEMS
NL002 Donkey Anti-Goat IgG NL-637 Affinity Purified PAb, X Absorb (0.5 ML) 0.5 ML R&D SYSTEMS
NL003 Donkey Anti-Goat IgG NL-493 Affinity Purified PAb, X Absorb (0.5 ML) 0.5 ML R&D SYSTEMS
NL004 Donkey Anti-Rabbit IgG NL-557 Affinit Purified PAb, X Absorb (0.5 ML) 0.5 ML R&D SYSTEMS
NL005 Donkey Anti-Rabbit IgG NL-637 Affinit Purified PAb, X Absorb (0.5 ML) 0.5 ML R&D SYSTEMS
NL006 Donkey Anti-Rabbit IgG NL-493 Affinit Purified PAb, X Absorb (0.5 ML) 0.5 ML R&D SYSTEMS
NL007 Donkey Anti-Mouse IgG NL-557 Affinity Purified PAb, X Absorb (0.5 ML) 0.5 ML R&D SYSTEMS
NL008 Donkey Anti-Mouse IgG NL-637 Affinity Purified PAb, X Absorb (0.5 ML) 0.5 ML R&D SYSTEMS
NL009 Donkey Anti-Mouse IgG NL-493 Affinity Purified PAb, X Absorb (0.5 ML) 0.5 ML R&D SYSTEMS
NL010 Donkey Anti-Sheep IgG NL-557 Affinity Purified PAb 500 µL R&D SYSTEMS
NL010 Donkey Anti-Sheep IgG NL-557 Affinity Purified PAb (0.5 ML) 0.5 ML R&D SYSTEMS
NL011 Donkey Anti-Sheep IgG NL-637 Affinity Purified PAb 500 µL R&D SYSTEMS
NL011 Donkey Anti-Sheep IgG NL-637 Affinity Purified PAb (0.5 ML) 0.5 ML R&D SYSTEMS
NL012 Donkey Anti-Sheep IgG NL-493 Affinity Purified PAb 500 µL R&D SYSTEMS
NL012 Donkey Anti-Sheep IgG NL-493 Affinity Purified PAb (0.5 ML) 0.5 ML R&D SYSTEMS
NL013 Goat Anti-Rat IgG NL-557 Affinity Purified PAb 500 µL R&D SYSTEMS
NL014 Goat Anti-Rat IgG NL-637 Affinity Purified PAb 500 µL R&D SYSTEMS
NL015 Goat Anti-Rat IgG NL-493 Affinity Purified PAb 500 µL R&D SYSTEMS
NL016 Goat Anti-Chicken IgY NL-557 Affinity Purified PAb 500 µL R&D SYSTEMS
NL017 Goat Anti-Chicken IgY NL-637 Affinity Purified PAb 500 µL R&D SYSTEMS
NL018 Goat Anti-Chicken IgY NL-493 Affinity Purified PAb 500 µL R&D SYSTEMS
NL997 Streptavidin NL-493 (0.5 ML) 0.5 ML R&D SYSTEMS
NL998 Streptavidin NL-637 (0.5 ML) 0.5 ML R&D SYSTEMS
NL999 Streptavidin NL-557 (0.5 ML) 0.5 ML R&D SYSTEMS
NNS00 Human CXCL12/SDF-1 alpha Biotinylated Fluorokine Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
NSC001 Rat Cortical Stem Cells (3 x 10e6 cells/vial) (1 VL) 1 VL R&D SYSTEMS
NX50 Recombinant Human Annexin V Fluorescein Reagent (100 TESTS) 100 TESTS R&D SYSTEMS
NXPE Recombinant Human Annexin V Phycoerythrin Reagent (100 TESTS) 100 TESTS R&D SYSTEMS
P1000 Porcine IL-10 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
P1240 Porcine IL-12/IL-23 p40 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
P6000 Porcine IL-6 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
P8000 Porcine CXCL8/IL-8 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
PAF-ST1 Human/Mouse STAT1 p91 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
PAF-ST2 Human STAT2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
PAF-ST4 Human/Mouse STAT4 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) 100 UG R&D SYSTEMS
PA-ST3 Human/Mouse STAT3 Polyclonal Ab (Rabbit Anti-sera) (200 UL) 200 UL R&D SYSTEMS
PA-ST4 Human/Mouse STAT4 Polyclonal Ab (Rabbit Anti-sera) (200 UL) 200 UL R&D SYSTEMS
PA-ST5A Human/Mouse STAT5a Polyclonal Ab (Rabbit Anti-sera) (200 UL) 200 UL R&D SYSTEMS
PA-ST5B Human/Mouse STAT5B Polyclonal Ab (Rabbit Anti-sera) (200 UL) 200 UL R&D SYSTEMS
PA-ST6 Human/Mouse STAT6 Polyclonal Ab (Rabbit Anti-sera) (200 UL) 200 UL R&D SYSTEMS
PBBE1B Human Soluble ICAM-1 (CD54) Parameter PharmPak  R&D SYSTEMS
PBBE2B Human Soluble E-Selectin (CD62E) Parameter PharmPak  R&D SYSTEMS
PBBE4B Human Soluble L-Selectin (CD62L) Parameter PharmPak  R&D SYSTEMS
PBBE5 Human Endothelin-1 Parameter PharmPak  R&D SYSTEMS
PBBE6 Human Soluble P-Selectin (CD62P) Parameter PharmPak  R&D SYSTEMS
PD1000B Human IL-10 Quantikine PharmPak (50 Plates), 2nd Generation  R&D SYSTEMS
PD1200 Human IL-12 Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PD1300 Human IL-13 Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PD1500 Human IL-15 Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PD1700 Human IL-17 Quantikine PharmPak (50 Plates) 1 pk R&D SYSTEMS
PD2050 Human IL-2 Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PD4050 Human IL-4 Quantikine PharmPak, 2nd Generation  R&D SYSTEMS
PD5000 Human IL-5 Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PD6050 Human IL-6 Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PD8000C Human IL-8/CXCL8 Quantikine PharmPak, 3rd Generation  R&D SYSTEMS
PDANG20 Human Angiopoietin-2 Quantikine PharmPak (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PDB100B Human TGF-beta 1 Quantikine PharmPak (50 Plates), 2nd Gen.  R&D SYSTEMS
PDB250 Human TGF-beta 2 Quantikine PharmPak (50 Plates) 1 pk R&D SYSTEMS
PDBB00 Human PDGF-BB Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDBD00 Human BDNF Quantikine PharmPak (50 Plates) 1 pk R&D SYSTEMS
PDBLYS0 Human BAFF/BLyS/TNFSF13B Quantikine PharmPak (50 Plates) 1 pk R&D SYSTEMS
PDBP200 Human/Mouse/Rat BMP-2 Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDCDL40 Human CD40 Ligand/TNFSF5 Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDCP00 Human MCP-1/CCL2 Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDCRP00 Human C-Reactive Protein Quantikine PharmPak (50 Plates) 1 pk R&D SYSTEMS
PDCS50 Human G-CSF Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDCTC0 Human Cytochrome c Quantikine PharmPak (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PDDN00 Human CCL17/TARC Quantikine PharmPak (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PDEG00 Human EGF Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDFB50 Human FGF basic Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDG100 Human IGF-I Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDGM00 Human GM-CSF Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDGR00 Human GRO alpha Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDGR00 Human GRO alpha Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDHD00B Human PDGF-AB Quantikine PharmPak, 2nd Generation  R&D SYSTEMS
PDHG00 Human HGF Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDIF50 Human IFN-gamma Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDIP100 Human IP-10/CXCL10 Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDLA50 Human IL-1 alpha/IL-1F1 Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDLB50 Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDLP00 Human Leptin Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDM1300 Human Pro-MMP-13 Quantikine PharmPak (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PDMA00 Human MIP-1 alpha/CCL3 Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDMB00 Human MIP-1 beta/CCL4 Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDMC00 Human M-CSF Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDMF00 Human MIF Quantikine PharmPak (50 Plates) 1 pk R&D SYSTEMS
PDMP100 Human Pro-MMP-1 Quantikine PharmPak (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PDMP200 Human/Mouse MMP-2 Quantikine PharmPak (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PDMP300 Human MMP-3 Quantikine PharmPak (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PDMP700 Human MMP-7 Quantikine PharmPak (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PDMP800 Human MMP-8 Quantikine PharmPak (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PDMP900 Human MMP-9 Quantikine PharmPak (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PDOST00 Human Osteopontin (OPN) Quantikine PharmPak (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PDP400 Human IL-12/IL-23 p40 homodimer Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDPG00 Human PlGF Quantikine PharmPak (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PDR2A00 Human IL-2 sR alpha Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDR600 Human IL-6 sR Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDRA00 Human IL-1ra/IL-1F3 Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDRG00 Human sRAGE Quantikine PharmPak (50 Plates) 1 pk R&D SYSTEMS
PDRN00B Human RANTES/CCL5 Quantikine PharmPak, 2nd Generation  R&D SYSTEMS
PDRP300 Human Adiponectin/Acrp30 Quantikine PharmPak(50 Plates) (1 PK)  R&D SYSTEMS
PDRSN00 Human Resistin Quantikine PharmPak (50 Plates) 1 Kit R&D SYSTEMS
PDRSN00 Human Resistin Quantikine PharmPak (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PDRT100 Human Soluble TNF RI/TNFRSF1A Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDRT200 Human Soluble TNF RII/TNFRSF1B Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDSA00 Human SDF-1 alpha/CXCL12 Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDTA00C Human TNF-alpha/TNFSF1A Quantikine PharmPak, 3rd Generation  R&D SYSTEMS
PDTM100 Human TIMP-1 Quantikine PharmPak (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PDTX00 Human Eotaxin/CCL11 Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDVC00 Human sVCAM-1 (CD106) Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDVE00 Human VEGF Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PDVR100B Human sVEGF R1/Flt-1 Quantikine PharmPak (50 Plates), 2nd Gn  R&D SYSTEMS
PDVR200 Human sVEGF R2 (KDR) Quantikine PharmPak  R&D SYSTEMS
PEL1865 Mouse Granzyme B ELIPACK (50 Plates) 1 pk R&D SYSTEMS
PEL1865  Mouse Granzyme B ELISpot Kit   (50 Plates) 1 PK R&D SYSTEMS
PEL1890 Feline IL-2 ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL201 Human IL-1 beta/IL-1F2 ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL202 Human IL-2 ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL204 Human IL-4 ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL206 Human IL-6 ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL210 Human TNF-alpha/TNFSF1A ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL213 Human IL-13 ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL215 Human GM-CSF ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL217 Human IL-10 ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL246 Human Latent TGF-beta 1 ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL285 Human IFN-gamma ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL2906 Human Granzyme B ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL3094 Human CD8 alpha+/IFN-gamma ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL317 Human IL-17 ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL392 Human CXCL9/MIG ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL402 Mouse IL-2 ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL404 Mouse IL-4 ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL405 Mouse IL-5 ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL406 Mouse IL-6 ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL410 Mouse TNF-alpha/TNFSF1A ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL419 Mouse IL-12 ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL421 Mouse IL-17 ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL485 Mouse IFN-gamma ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL502 Rat IL-2 ELIPACK (50 Plates)   R&D SYSTEMS
PEL585 Rat IFN-gamma ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PEL985 Porcine IFN-gamma ELIPACK (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PHS100B Human IL-10 Quantikine HS PharmPak (50 Plates), 2nd Gen  R&D SYSTEMS
PHS120 Human IL-12 Quantikine HS PharmPak (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PHS400 Human IL-4 Quantikine HS PharmPak (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PHS600B Human IL-6 Quantikine HS PharmPak (50 Plates), 2nd Gen  R&D SYSTEMS
PHSFB75 Human FGF basic Quantikine HS PharmPak (50 Plates), 3rd Gen   R&D SYSTEMS
PHSLB00C Human IL-1 beta Quantikine HS PharmPak (50 Plates), 3rd Gen  R&D SYSTEMS
PHSLB50 Human IL-1 beta Quantikine HS PharmPak (50 Plates), 2nd Gen  R&D SYSTEMS
PHSTA00D Human TNF-alpha Quantikine HS PharmPak (50 Plates), 4th Gen  R&D SYSTEMS
PIF00 Porcine IFN-gamma Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
PKGE002 cAMP Parameter PharmPak (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PKGE003 cGMP Parameter PharmPak (50 Plates)   R&D SYSTEMS
PKGE004 Prostaglandin E2 Parameter PharmPak (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PKGE006 LTB4 Parameter PharmPak (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PKGE008 Cortisol Parameter PharmPak (50 Plates)  R&D SYSTEMS
PLB00 Porcine IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit (1 KT) 1 KT R&D SYSTEMS
PLS1097 Human Endoglin/CD105 PlusCellect 1 Kit R&D SYSTEMS
PLS1219 Human Integrin alpha V/CD51 PlusCellect 1 Kit R&D SYSTEMS
PLS1430 Human CD45 PlusCellect 1 Kit R&D SYSTEMS
PLS170 Human CXCR4 PlusCellect 1 Kit R&D SYSTEMS
PLS180 Human CCR5 PlusCellect 1 Kit R&D SYSTEMS
PLS1838 Human E-Cadherin PlusCellect 1 Kit R&D SYSTEMS
PLS2408 Human NCAM-1/CD56 PlusCellect 1 Kit R&D SYSTEMS
PLS357 Human VEGF R2/KDR PlusCellect 1 Kit R&D SYSTEMS
PLS379 Human CD4 PlusCellect 1 Kit R&D SYSTEMS
PLS724 Human E-Selectin/CD62E PlusCellect 1 Kit R&D SYSTEMS
R&D SYSTEMS 产品目录列表 page 23      ..<<    19    20    21    22    23    24    25